S.No Name Designation  Mobile No./Office Phone No

Email Address: nvsjpr@mail.com

1 Sh. Mathew Thomas Deputy Commissioner I/c 09414075035, 0141-2375110
2 Sh. P. Ravi Kumar Assistant Commissioner 0141-2375110, 09414052837
3 Sh. P. S. Sardar Assistant Commissioner 07769083538, 0141-2375110
4 Sh. SAMRAT MAHADEV TEMBHURNEKAR Assistant Commissioner 09425139090, 0141-2375110
5 Sh Rakesh Khanna Section Officer  0141-2375110
6 Sh V.T. Jadhav Section Officer  0141-2375110, 09890078458
7 Sh. Hansraj Nagar Junior Engineer 0141-2375110
8 Sh. Anil Sharma Audit Assistant 0141-2375110
9 Sh. G.L. Meena Audit Assistant 0141-2375110
10 Ms. Kamal Audit Assistant 0141-2375110
11 Sh. S.L. Mourya Assistant 0141-2375110
12 Sh. K.C. Meena Assistant 0141-2375110
13 Sh. H. K. Jethani Computer Operator 0141-2375110
14 Sh. Archana Bhalla Stenographer 0141-2375110
16 Sh. Akhilesh Pal  UDC 0141-2375110
17 Sh. Harish Gurbani UDC 0141-2375110
18 Sh. Suresh Chandra Stenographer 0141-2375110
19 Sh. Shankar Lal Verma L.D.C. 0141-2375110
20 Sh. Rajesh K. Prajapat L.D.C. 0141-2375110,9252872209
21 Sh. Mahendra Janwani L.D.C. 0141-2375110
22 Sh. Mahendra Sen L.D.C. 0141-2375110
23 Sh. Yogesh Sain L.D.C. 0141-2375110
24 Sh. B.R. Nyol Gestetnor Operator 0141-2375110
25 Sh. Pratap Singh  Group 'C' 0141-2375110
26 Sh. Badri Narayan Meena Group 'C' 0141-2375110
27 Sh. Hazari Lal Group 'C' 0141-2375110
28 Sh. Brij Mohan Sharma Group 'C' 0141-2375110
29 Sh. Badri Gurjar Chowkidar 0141-2375110
30 Sh. G.R. Dabodiya Sweeper 0141-2375110